Vận chuyển măng khô từ huyện A Lưới đi Hàn Quốc an toàn